Algemene voorwaarden

1          Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtgever”:

De cliënt waarvoor Adfinish B.V. de werkzaamheden uitvoert, nader omschreven in de door cliënt ondertekende offerte.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtnemer”:

Adfinish B.V., gevestigd te 1043 GR Amsterdam aan de Kingsfordweg 151, (p/a Postbus 22, 2000 Haarlem)
ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 33286402.

2          Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
3          Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 

a.         De door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, welke gebaseerd is op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, welke door opdrachtnemer retour is ontvangen.

b.         Door mondelinge opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer

 

4          Informatieverstrekking door opdrachtgever

a.         Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

b.         Opdrachtgever zal opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is.
c.         Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.
d.         De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5          Uitvoering opdracht
a.         Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

b.         Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

6          Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

7          Intellectuele eigendom
a.         Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten tot de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
b.         Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld.
c.         Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8          Honorarium
a.         Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van verleende opdracht.
b.         Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
c.         Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

9          Betaling
a.         Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
b.         Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
c.         Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

10        Reclames
a.         Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
b.         Een reclame als in het voorgaande bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
c.         In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11        Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.

12        Opzegging
a.         Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen, indien niet nader bepaald, te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
b.         Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

13        Vervaltermijn
Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.